Написано от Админ на .

 

Заповед №РД-01-799/13.10.2021 от втора редовна дата на спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години на следния имот - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „Овощна градина".pdf

 

 

Печат