Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕДNo РД-01-791 от 07.10.2021 г.,относно:спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години на следния имот - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „Овощна градина“ pdf

 

 

Печат