Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-705 от 09.09.2021 г., Относно:спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2021-2022 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, pdf

 

 

Печат