Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01- 546 от 26.07.2021 г., относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2021-2022 година на части от имоти - публична общинска соб-ственост с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, които попадат в обхвата на актуалния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане pdf

 

 

Печат