Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-520,  гр.Главиница, 08.07.2021г.,относно: Откривам процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собстве-ност pdf

 

 

 

 

 

 

 

Печат