Написано от Админ на .

 

Заповед № РД-01-346 от 22.06.2020г. Относно: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 2020-2021 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване "Пасище, мера". pdf

 

 

Печат