Написано от Общ. съвет на .

Наредба №35 за символите и отличията на Община Главиница

§6. Наредбата е приета с Решение №339 по Протокол №39 от 26.02.2018 г. на Общински съвет - Главиница и влиза в сила от 01.01.2018 год.

 

 

Печат