Написано от Общ. съвет на .

 

Наредба №21 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Главиница

§3. Наредбата е приета с Решение №170 по Протокол №23/31.03.2021 г. на Общински съвет - Главиница и влиза в сила 14 дни след публикуването и на сайта на Общината.

Печат