Написано от Админ на .

 

НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Главиница

00 download

 

§ 6.Наредбата, ведно с приложения от № 1 до № 5  се приема на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал.5 и чл.225а  ал.3  от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2 от Наредба № 13 от 23.07.2001 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол и е приета с Решение №414 от Протокол №46/09.06.2015 год. на Общински съвет гр. Главиница

 

Печат