Написано от Админ на .

 

НАРЕДБА за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на община Главиница

00 download

 

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, както и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове във връзка с членове от 37и до 37о на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
§ 2. Настоящата Наредба е приета с Решение № 82 от Протокол № 12/26.04.2016 год. и влиза в сила от оповестяването й на интернет страницата на Община Главиница.

 

Печат