Написано от Админ на .

 

Наредба №34 за управление на горските територии на Община Главиница

§7. Измененията по настоящата Наредба №34 за управление на горските територии на Община Главиница са приети с Решение №461 от Протокол №57/30.04.2019 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

........................................................................................................................................................................................................................

Наредба №34 за управление на горските територии на Община Главиница

§ 1. Наредбата за управление на общинските горски територии на община Главиница, област Силистра се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и е приета с Решение № 191 по Протокол №25/28.02.2017 г. на Общински съвет - Главиница.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 01.02.2017 г.  като отменя  досега действалата Наредба № 25, приета  с решение № 34/17.02.2012 г. на ОбС  - Главиница. 

Печат