Написано от Админ на .

 

Наредба № 33 за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини в община Главиница

§4. Настоящата Наредба е приета на основание  чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование  с Решение № 174 от Протокол №22/21.12.2016 год.  на Общински съвет Главиница  и влиза в сила 01.01.2017 год.

 

Печат