Написано от Админ на .

 

 

Наредба №31 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница

§7. Измененията и допълненията н настоящата Наредба са приети с Решение № 254 по Протокол №28/30.05.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет гр. Главиница.

 ........................................................................................................................................................................................................

 Наредба №31 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница

§6. Наредбата влиза в сила от 01.09.2016 г. и отменя Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница, приета от Общински съвет Главиница с Решение №315/31.06.2006 г. (Наредбата е приета с решение №122 от Протокол №15/27.07.2016 год.)

Печат