Написано от Админ на .

 

 

Наредба №17 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница.

§ 6. Настоящата Наредба е приета с решение №464/30.04.2019 год. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет при Община Главиница.

Печат