Написано от Общ. съвет на .

 

Нова! Наредба №16 на Общински съвет - Главиница за определяне размера на местните данъци

§3. Наредбата е приета с Решение №51 по Протокол №8 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Главиница.

§4. С приемане на настоящата Наредба се отменя Наредбата за определяне на местните данъци на община Главиница, приета с Решение №20 по Протокол №4 от 07.02.2008 г. на Общински съвет Главиница и съответните и изменения.

Печат