ЗАЯВЛЕНИЯ - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  1. Заявление за издаване на скица

  2. Заявление за издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ

  3. Заявление за презаверка на скица след изтичане на шестмесечния срок

  4. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

  5. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по §127, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ

  6. Заявление за издаване на удостоверение за допусната техническа грешка

  7. Заявление за допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ

  8. Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти /съгл. чл. 56 от ЗУТ/

  9. Заявление за издаване на разрешение за строеж.

  10. Заявление за издаване на удостоверение за извършено геодезическо заснемане по чл. 54а от ЗКИР

  11. Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория

  12. Заявление за оценка за съответствие на проектите с основните изисквания към строежите

  13. Заявление за предоставяне на технически паспорт

  14. Заявление за разрешение за изработване на ПУП при условията на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ

  15. Заявление за съгласуване на идеен инвестиционен проект

  16. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

  17. Заявление за разрешаване изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива КПИИ чл. 150 от ЗУТ

  18. Заявление за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ чл.150 от ЗУТ/.

  19. Заявление за одобряване на инвестиционен проект.

  20. Заявление за трасиране на урегулиран поземлен имот

  21. Заявление за разглеждане и съгласуване от общински експертен съвет по устройство на територията ОЕСУТ на проектна документация за ПУП

  22. Уведомленвие за откриване на стр. площадка и ниво

  23. Уведомление за заповедна книга

  24. Заявление за заверка на Констативен Акт - образец №3

  25. .

  26. .

  27. Заявление по чл.147а ЗУТ промяна на предназначението без извършване на СМР

  28. Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект обр.28

  29. Заявление за одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве на основание чл.156б от Закона за устройство на територията ЗУТ обр.29

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.