ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА обявява провеждане на процедура за извършване на подбор на персонал за ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ за длъжностите:

Написано от Админ на .

 

Във връзка с откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Листец, община Главиница и Решение на ОС гр. Главиница № 213, Протокол № 32 / 28.10.2021г. 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА обявява провеждане на процедура за извършване на подбор на персонал за ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ за длъжностите:

I. УПРАВИТЕЛ СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА -1 Щ.БР.

  1. Минимални изисквания:

 

  1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

 

  1. Кратко описание на длъжността:

II. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК -1 Щ.БР.

1. Минимални изисквания:

 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

3. Кратко описание на длъжността:

Координира работата на целия екип на ЦСРИ. Подготвя, съхранява и поддържа документацията, свързана с потребителите на услугата /досиета, регистри, справки и др./. Предоставя социално обслужване на клиентите на принципа „водене на случай”.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 Необходими документи за участие в подбора:

  1. Заявление ;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копия от документи за завършено образование;
  4. Копия от документи, удостоверяващи придобити допълнителни умения, или квалификация ;
  5. Копия на документи, удостоверяващи трудовия стаж или опит в съответната сфера – служебна, трудова книжка, или осигурителна книжка;

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез упълномощено лице в срок от 12.01.2022г. до 1600 ч. на 19.01.2022г. /сряда/  в деловодството на Община Главиница, адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.01.2022г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Главиница.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ПОДБОРА:

Всички съобщения във връзка с подбора ще се обявят на таблото за обяви на първия етаж в сградата на Общинска администрация Главиница, находяща се в гр. Главиница, ул. „Витоша” №44 и на интернет страницата на  Община Главиница.

 

Печат