СЪОБЩЕНИЕ - На основание чл.37и, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Главиница със свое Решение определи имотите с НТП „Пасище, мера и ливади „ за общо и индивидуално ползване.

Написано от Админ на .

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.37и, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Главиница със свое Решение определи имотите с НТП „Пасище, мера и ливади „ за общо и индивидуално ползване.
Утвърденият списък на имотите с НТП „Пасище, мера и ливади „ за индивидуално ползване е публикуван на интернет страницата на Общината www.glavinitsa.bg
Заявления за индивидуално ползване се подават в деловодството на Община Главиница от 01.03.2017 год. до 10.03.2017 год., включително.

Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера и ливади" собственост на община Главиница за индивидуално ползване. ->doc small

 

Печат