Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасища,мери и ливади" собственост на община Главиница,определени за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023

Написано от Админ на .

 

Списъкът на имотите с НТП “Пасища, мери и ливади” определени за индивидуално ползване по населени места в Община Главиница

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище.

Лицата подават заявление по образец до Кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация.

 

 Приложение : Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасища,мери и ливади" собственост на община Главиница,определени за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 pdf

 

 arrow1  Заявление, приложения , декларация

 

 

 

 

 

 

 

Печат