Написано от Админ на .

 

 

ДОКЛАД по чл. 76  ал. 1 от Наредба № 3  за РПУРОИ на  Община Главиница, относно:н провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост / язовири / за срок от 10 /десет/ години  pdf

 

 

Печат