Написано от Админ на .

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 406 по протокол № 49/31.10.2018 г.  на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за: ..... pdf

 

 

Печат