Общинска собственост

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 384 по протокол № 45/ 27.07.2018 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:

1.3 Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по населени места

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

Поземлен  имот   с кадастрален номер 003165, в землището на с.Малък Преславец, с ЕКАТТЕ 46927, местността” Локвите” общ.Главиница, с площ от 1,000 дка./един декар/  по  плана за земеразделяне на с.Малък Преславец,общ.Главиница обл. Силистра за инсталиране на телекомуникационно инфраструктурно оборудване и инсталирането на антени, включително изграждане на кула и при необходимост поставяне на мобилно телекомуникационно съоражение в рамките на наетата площ, и предмет на  АПОС № 2213/12.06.2009г;

1000

кв.м.

 1020.00лв./Две минимални работни заплати за страната.

10.00 лв.

102.00.лв

10.00

Публичният търг  да се проведе на 19.09.2018 год.– /сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга –18.09..2018 г.   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на19.10.2018 г./петък/ на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 18.10.12018 г/четвъртък/

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.