Общинска собственост

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 387 по протокол № 45/ 27.07.2018 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:

  1.1продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1

УПИ XIX -313,кв.19 по регулационния план на с.Суходол общ.Главиница

2.000 кв.м

4599.00 лв.без ДДС

10.00 лв.

460.00 лв.

10.00 часа

Публичният търг  да се проведе на 12.09.2018 год./сряда/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга – 11 .09.2018 г./вторник/   Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 11.10.2018 г./четвъртък/ на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 10.10.2018 г./сряда/

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.