Написано от Админ на .

HEADER GLAVINITSA

 

ОБЯВА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл.15 и чл.72 от Наредба № 3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница  и в изпълнение на Решение № 296 по протокол № 32 от 12.10.2017 г. на ОбС Главиница,  Община Главиница обявява конкурс за отдаване под наем  за срок от 5 години на част от четириетажна административна сграда с идентификатор №15031.501.419.1, предмет на АПОС № 3020/23.04.2012г. (обособена част от етаж I, представляващо „ведомствено кафе“ и прилежащи части)“. Конкурсът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 11:30 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1, административната сграда  на Община Главиница, ул.“Витоша“ 44. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16,00 часа на 01.12.2017 год; В конкурсната документация се съдържа информацията за провеждане на конкурса.

 

Печат