Написано от Админ на .

 

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран

поземлен УПИ XI квартал 7 с площ 1050кв.м. по плана на с.Вълкан, в размер на 2488,40лв. без ДДС, / 2986,08лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на  19.04.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала на община Главиница ІV етаж.

Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.

           Депозит за участие - 10% (от началната цена) или 298.60лв., се внася  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банкаЦентрална Кооперативна Банка” АД гр.Силистра до 16:00ч. на 18.04.2017г.

            Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги  на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на  18.04.2017г.

           Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.

           Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч.  на  18.04.2017г.

           При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 26.04.2017г. на същото място и при същите условия.

 

 

Печат