Написано от Админ на .

 

О Б Я В А
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, начални тръжни цени и депозити за участие, както следва: pdf

 

 

Печат