Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие

 

О Б Я В А
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти -
частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот XVII-76 (седемнадесети), отреден за имот кад. № 76
(седемдесет и шест) в кв. 1 (първи) по плана за регулация на с. Листец, с площ 1 264 (хиляда
двеста шестдесет и четири) кв. м, АЧОС № 2257/ 27.09.2010 г., с начална тръжна цена без ДДС
в размер на 2 876, 00 лв. ( две хиляди осемстотин седемдесет и шест лева) и депозит за участие
в размер на 287, 60 лв. (двеста осемдесет и седем лева и 60 ст.);
2. Поземлен имот с идентификатор 15031.501.1023 по Кадастралната карта на гр.
Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот II (втори), отреден за имот кад. № 315
в кв.40 (четиридесети), по плана за регулация, с площ от 1 003 (хиляда и три) кв.м., АЧОС
№1595/25.04.2005г., с начална тръжна цена без ДДС в размер на 4 573, 70 лв. (четири хиляди
петстотин седемдесет и три лева и 70 ст.) и депозит за участие в размер на 457, 40 лв.
(четиристотин петдесет и седем лева и 40 ст.);
3. Поземлен имот с идентификатор 15031.501.1024 по Кадастралната карта на гр.
Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот III (трети), отреден за имот кад. № 315
в кв.40 (четиридесети), по плана за регулация, с площ от 1 092 (хиляда деветдесет и два) кв.м.,
АЧОС №1596/25.04.2005г., с начална тръжна цена без ДДС в размер на 4 979, 50 лв. (четири
хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и 50 ст.) и депозит за участие в размер на 497, 95
лв. (четиристотин деветдесет и седем лева и 95 ст.);
Публичният търг ще се проведе на 08.04.2022 г. (петък) в 11,00 ч. в Заседателната зала на
IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център на
Община Главиница в срок до16,00 часа на 07.04.2022 г., след представяне на документ за платена
цена в размер на 10 лв. без ДДС. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на
Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12
CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна
кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в
Информационният център на Община Главиница, в срок до16,00 часа на 07.04.2022 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 15.04.2022 г. /петък/ от 11,00 часа на
същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и
закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16
часа на 14.04.2022 г.
Справки на тел.086-36-21-28

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт