Написано от Админ на .

 

ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 03017.60.252 по кадастралната карта на с. Бащино, находящ се в местността „Водоем“ с начин на трайно ползване „Водоем “ (язовир) и площ 12.235 дка. pdf

 

 

Печат