Написано от Админ на .

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години на следните имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване “Овощна градина” – бракувани. Търгът ще се проведе на 01.10.2021г.

 

1 - ОБЯВА pdf

2- ЗАПОВЕД pdf

 

 

Печат