Написано от Админ на .

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2021-2022 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище, мера“. Публичният търг ще се проведе на 27.08.2021 г. /петък/ в 11 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.pdf

 

Печат