Написано от Общ. съвет на .

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница /2017-2018/

Приета с Решение №231 по Протокол №27/28.04.2017 год. на Общински съвет - Главиница.

Печат