Написано от Общ. съвет на .

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница (2021-2022)

Приета с Решение №178 по Протокол №25/29.04.2021 год. на Общински съвет - Главиница.

Печат