Написано от Общ. съвет на .

 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - 2018 год.

Приета с Решение №318 от Протокол №36/22.12.2017 год. на Общински съвет - Главиница

Печат