Написано от Общ. съвет на .

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2018 год.

Приета с Решение №330 от Протокол №38/01.02.2018 год. на Общински съвет Главиница.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2018 год.

Допълнена с Решение №342/26.02.2018 год. на Общински съвет – Главиница.

Печат