Написано от Общ. съвет на .

 

Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2017 година.

 

 Програмата е приета с Решение № 182 по Протокол № 24/31.01.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница

 

Печат