Написано от Общ. съвет на .

 

Общински план за младежта на Община Главиница за 2018 год.

Приет с Решение № 340 от Протокол №39/26.02.2018 год. на Общински съвет – Главиница.  

Печат