Написано от Общ. съвет на .

 

План за действие на Община Главиница за изпълнение на интеграционните политики (2021-2027)

Приет с Решение №168 от Протокол №23/31.03.2021 год. на Общински съвет - Главиница

За 2021 годинаДоклад за резултатите от извършената предварителна оценка на План за интегрирано развитие /ПИРО/ на община Главиница за периода 2021-2027 год.

Приет с Решение №272 от Протокол №38/29.04.2022 год. на Общински съвет - Главиница

Печат