Написано от Общ. съвет на .

Общински план за младежта на Община Главиница - 2022 год.

=================================================================

Общински план за младежта на Община Главиница - 2021 год.

Приет с Решение №180 от Протокол №25/29.04.2021 год. на Общински съвет - Главиница.

 =================================================================

Общински план за младежта на Община Главиница - 2020 год.

Приет с Решение №107 от Протокол №14/27.08.2020 год. на Общински съвет - Главиница.

Печат