Написано от Общ. съвет на .

 

Наредба №21 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Главиница, приета с Решение №306 по Протокол №34/29.11.2017 год.

Печат