• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Покана до потенциалните кандидати за представяне на оферта по изпълнение на процедури по договор № BG05M2OP001-3.008-0001-C02, „Моите корени и моето бъдеще“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Доб

 

 

ДО

ПОТЕНЦИЛАНИТЕ КАНДИДАТИ

ПОКАНА

ОТ

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

БУЛСТАТ 000565380

Неждет Ниази, кмет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето отправяме покана за представяне на оферта за изпълнение на предмет: „Разработка и печат брошури за информационни кампании и конференция за социална интеграция“ финансирана по договор № BG05M2OP001-3.008-0001-C02, „Моите корени и моето бъдеще“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се, за да сполуча“. Моля, в срок до 16:00 ч. на 12.03.2021г. да представите своята оферта, съгласно приложенията към настоящата покана.

Максимална допустима стойност: 1.666,67 лева без вкл. ДДС.

Офертите се подават на адрес: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ул. „Витоша“ 44, пк 7630, гр. Главиница, общ. Главиница        , област Силистра, по поща/куриер (за дата на подаване се счита клеймото от съответната пощенска/куриерска служба) или на ръка.

Приложения:

  1. Техническа спецификация
  2. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец
  3. Ценово предложение – по образец

С УВАЖЕНИЕ:

КМЕТ НЕЖДЕТ НИАЗИ

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.