• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • Покана до потенциалните кандидати за представяне на оферта по изпълнение на процедури по договор BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се,

 

 

ДО

ПОТЕНЦИЛАНИТЕ КАНДИДАТИ

ПОКАНА

ОТ

ДГ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Булстат:000557647

Йълдъз Реджеб, директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето отправяме покана за представяне на оферта за изпълнение на предмет: „Доставка на традиционни носии, характерни за български, турски и ромски етнос, тениски шапки и театрални костюми“, по три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на театрални костюми – на животни, принцеси и др.“Обособена позиция 2: „Доставка на традиционни носии, характерни за български, турски и ромски етнос“,  Обособена позиция 3: „Доставка на тениски и шапки с логото на проекта“, финансирана по Договор BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“- „Уча се, за да сполуча“. Моля в срок ДО 16:00 ч. на 05.02.2021 г. да представите своята оферта, съгласно приложенията към настоящата покана.

      Максимално допустима стойност  на:

 1. Обособена позиция 1 „Доставка на театрални костюми-на животни, принцеси и др. “  – 1277,50 лева без вкл. ДДС.
 2. Обособена позиция 2 „Доставка на традиционни носии, характерни за български, турски и ромски етнос“ – 20750,00 лева без вкл. ДДС.
 3. Обособена позиция 3 „Доставка на тениски и шапки с логото на проекта“ – 6250,00 лева без вкл. ДДС.

       Обща максимално допустима стойност по процедурата „Доставка на традиционни носии, характерни за български, турски и ромски етнос, тениски шапки и театрални костюми“, по трите обособени позиции е в размер на 28277,50лв. без ДДС.

Офертите се подават на адрес: ДГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ул. „Христо Ботев“ 1, пк 7630, гр. Главиница, общ. Главиница, област Силистра, по поща/куриер (за дата на подаване се счита клеймото от съответната пощенска/куриерска служба) или на ръка.

 

Приложения:

 1. Техническа спецификация
 2. Предложение за изпълнение на поръчката- по образец
 3. Ценово предложение- по образец

С УВАЖЕНИЕ:

Директор: Йълдъз Реджеб

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.