• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Покана до потенциалните кандидати за представяне на оферта по изпълнение на процедури по договор BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се,

 

ДО

ПОТЕНЦИЛАНИТЕ КАНДИДАТИ

ПОКАНА

ОТ

ДЕТСКА ГРАДИНА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

БУЛСТАТ 000557647

Йълдъз Реджеб, директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето отправяме покана за представяне на оферта за изпълнение на предмет: „Разработка и печат на учебни материали и методики по проекта“, финансирана по договор BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се, за да сполуча“. Моля, в срок до 16:00 ч. на 26.02.2021г. да представите своята оферта, съгласно приложенията към настоящата покана.

Максимална допустима стойност: 10.500,00 лева без вкл. ДДС.

Офертите се подават на адрес: ДГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ул. „Христо Ботев“ 1, пк 7630, гр. Главиница, общ. Главиница, област Силистра, по поща/куриер (за дата на подаване се счита клеймото от съответната пощенска/куриерска служба) или на ръка.

Приложения:

  1. Техническа спецификация
  2. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец
  3. Ценово предложение – по образец

С УВАЖЕНИЕ:

Йълдъз Реджеб, директор

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт