• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Покана до потенциалните кандидати за представяне на оферта по изпълнение на процедури по договор BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се, з

 

ДО

ПОТЕНЦИЛАНИТЕ КАНДИДАТИ

ПОКАНА

ОТ

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Булстат:000565380

Неждет Ниази, кмет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето отправяме покана за представяне на оферта за изпълнение на предмет: „Доставка на дръвчета и материали за засаждането им“ финансирана по Договор BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“- „Уча се, за да сполуча“. Моля в срок от 5 работни дни от получаване на настоящата покана да представите своята оферта, съгласно приложенията към настоящата покана.

      Максимално допустима стойност: 1307,00 лева без вкл. ДДС.

Офертата се подава на адрес: Община Главиница, ул.Витоша №44, пк.7630, гр.Главиница, общ.Главиница, обл.Силистра, по поща/куриер (за дата на подаване се счита клеймото от съответната пощенска/куриерска служба) или на ръка.

 

 

Приложения:

  1. Техническа спецификация
  2. Предложение за изпълнение на поръчката- по образец
  3. Ценово предложение- по образец

С УВАЖЕНИЕ:

КМЕТ НЕЖДЕТ НИАЗИ

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.