• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ - Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Главиница

 

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ

Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра ще кандидатства с проект  по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.008  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  - „Уча се, за да сполуча“.

Целта  на процедурата е да се подобри достъпът до качествено образование и да се насърчи социалната и образователна интеграция на деца и ученици от маргинализирани групи; да се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и да се повишава образователният статус като устойчива тенденция на територията на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Дейностите по проектите на кандидатите – училище и детска градина ще са осъществявани в рамките на самия образователен процес и съпътстващите допълнителни дейности в образователните институции и ще включват:

 • Дейности за подобряване на образователната среда – обзавеждане и оборудване за нуждаещите се училища, осигуряване на консумативи, материали, техника за занимателни, развлекателни, спортни, библиотечни и ИКТ дейности;
 • Дейности, улесняващи достъпа до образование на маргинализираните общности, като транспорт и хранене, където е приложимо;
 • Дейности за насърчаване на родителите като преки участници в образователния и възпитателния процес на подрастващите;
 • Дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните групи;
 • Дейности за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване отпадането от предучилищното, училищното и професионалното образование.

Размер на БФП - Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв. Максималният допустим размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е  391 166 лева. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и партньорите.

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР по процедурата са:

 • Детски градини от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
 • Училища (вкл. професионални училища) от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
 • Общините Главиница и Ситово.
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.).

Кандидатите могат да заявят намерение за партньорство и за сключване на партньорско споразумение до 27.01.2020 на адрес: обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ №1

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.