• Начало
  • Конкурси за длъжност
  • СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор" на общинска детска градина "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница

 

HEADER GLAVINITSA

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор" на общинска детска градина   "Св. Св. Кирил и Методий"   гр. Главиница. 

Съгласно протокол № 1 от 24.07.2017 г.на комисия, назначена със  заповед №РД-01-108/19.07.2017 на кмета на Община Главиница      

 ОБЯВЯВА ЗА ДОПУСНАТ В КОНКУРСА СЛЕДНИЯ КАНДИДАТ:

           

  1. Йълдъз Мухаррем Реджеб

           

                 Кандидата следва да се яви  на:

  1.  Тест на  04.08.2017 г.  от  09.00   часа в сградата на Община Главиница – етаж ІІ,  ул. ”Витоша”№ 44; Време за решаване на теста: 60 мин.
  2. Кандидатът постигнал резултат над минималния да се яви на интервю същия ден от 10,30 часа. в сградата на община Главиница – етаж ІІ,  ул. ”Витоша”№ 44;

Нормативна уредба за подготовка:

 

Конституция на Република България

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за държавния служител

Закон за предучилищното и училищното образование

Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование.

 

Недопуснати кандидати: няма

 

Председател на комисията:/Данка Милчева/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.