Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ „ Свети Свети Кирил и Методий – гр. Главиница

Кратко описание  на длъжността: Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни стандарти за предучилищното образование  и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

Размер на минималната основна месечна заплата: 825,00 лв.

Кандидатите за длъжността трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да са български граждани.
  2. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
  3.  Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
  4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър" или „магистър".
  5. Да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител" по смисъла на чл. 213, ал. 1.
  6. Кандидатите за длъжността „директор" на общинската детска градина да имат не по-малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

-допускане по документи;

-решаване на тест;  

-провеждане на интервю.

Необходими документи за участие в конкурсa: Заявление за участие в конкурса, съдържащо автобиография, документи  за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността /копия/, документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата /трудова книжка, удостоверение/ - копия, декларация от лицето, че не е осъждано и срещу него не се водят досъдебни производства.

Срок за подаване на документите: Документите се подават в Община Главиница, при главен специалист „Човешки ресурси“ на Община Главиница, с адрес:  гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44, етаж 2, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в срок от един месец от обявяване на конкурса /до 21.07.2017 г. вкл/.

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Община Главиница – ул. „Витоша” 44 и на електронната страница на Община Главиница: www.glavinitsa.bg.

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларации

могат да се изтеглят от ТУК:

doc smallзаявление за участие в конкурса

doc smallдекларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.