СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02 април 2023 г. Общинска администрация Главиница съобщава, че избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 18 МАРТ 2023г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 21-НС от изборните книжа / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 18 МАРТ 2023г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение № 67-НС от изборните книжа /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.

Приложенията  № 21-НС и № 67-НС,  от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от отдел ГРАТО-община Главиница. Същите са публикувани и на интернет страницата на ЦИК и  на Община Главиница.

Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци е до  25.03.2023г. /Приложение № 17 – НС/

Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение № 25 - НС/ в срок до 18.03.2023г.

 

 

Печат arrow1 Районна избирателна комисия Силистра izbori 2 10 2022

 

 

 

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт