Написано от Админ на .

 

Обявления по чл. 95, ал. 1 от ЗООС

В Община Главиница е внесено уведомление с вх. № Е-05-9/22.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на 70бр. дойни крави“ в имот с идентификатор 43894.14.12 по КК и КР на село Листец, община Главиница.

Възложител – Ш.Ш.

 

 

Печат