• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в имот в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра с ЕКАТТЕ 46927 в имот с номер 030516”

 

ОВОС на инвестиционно предложение:  „Изграждане на тръбен кладенец в имот в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра с ЕКАТТЕ 46927 в имот с номер 030516”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в имот, в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра с ЕКАТТЕ 46927 в имот с номер 030516”.

            В 14 дневен срок, считано от 09.03.2018 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Главиница с рег. № Е-05-11/07.03.2018 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в стая №8, ет.3.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани – град Главиница, ул. „Витоша” № 44, ет.1.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт