Написано от Админ на .

 

ОВОС на инвестиционно предложение: “Риборазвъждане и спортен риболов във воден обект”

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение: “Риборазвъждане и спортен риболов във воден обект”.

Водният обект се намира в местност „Около гората”, ПИ № 000520 в землището на село Черногор, Община Главиница, с възложител: ЕТ “Тони-М-Лазар Денчев”.

            В 14 дневен срок, считано от 14.07.2017 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за горното инвестиционно предложение.

 

Документацията е заведена в Община Главиница с вх. № Е-05-5/14.07.2017 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в стая №8

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани – гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44, ет.1.

Печат